پنج شنبه, 24 -2669 ساعت 07:45

اخذ رتبه انفورماتیک

 ثبت پایتخت:شورای عالی انفورماتیک به منظور توسعه پویایی شرکتهای انفورماتیکی و گسترش فناوری‌های انفورماتیکی و ایجاد امکان توزیع کار و قراردادها، شرکتهای انفورماتیکی را براساس آیین‌نامه زیر، احراز صلاحیت و طبقه‌بندی می‌نماید.

 

ماده 1: شرایط کلی شرکتهایی به عنوان شرکتهای انفورماتیکی احراز صلاحیت و رتبه‌بندی می‌گردند که:

اساسنامه آنها در ارتباط مستقیم با فعالیت‌های انفورماتیکی باشد.

دارای مدیرعامل تمام وقت با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در رشته‌های مرتبط ونیزحداقل دونفرکارشناس تمام وقت باشند.

تبصره: برای مدیران عاملی که حائز این شرط نیستند، با تشخیص دبیرخانه شورا عمل خواهد شد.

فرم خوداظهاری فهرست تفصیلی احراز صلاحیت را تکمیل نموده باشند.

اظهارنامه مالیاتی سال قبل وبرگ قطعی سال قبل از آن را که تمام صفحات آن ممهور به مهر حوزه مالیاتی زیربط سازمان امور مالیاتی رسیده باشد، ارائه کرده باشند

دبیرخانه شورا ساز و کار مناسب اجرای این آیین نامه را به گونه‌ای فراهم خواهد که دریافت و تایید مدارک به طور غیرمتمرکز در سراسر کشور و احراز صلاحیت و رتبه بندی در اسرع وقت به صورت الکترونیک و متمرکز در دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک صورت پذیرد.

 

ماده 2: روش اجرا

ملاک‌های ارزیابی

نیروی انسانی، درآمد و رضایت مشتریان سه عامل اصلی ارزیابی شرکتها می‌باشد.

تبصره 1: دبیرخانه شورا با انجام پروژه‌ای، شیوه تبدیل رضایت مشتریان به ملاک‌های کمی را تبدیل می‌نماید.

تبصره 2: تا مشخص شدن ملاک‌های کمی ارزیابی رضایت مشتری، دو عامل نیروی انسانی و درآمد مبنای محاسبه می‌باشد.

سهم عامل نیروی انسانی 80 درصد و عامل درآمد 20 درصد از امتیاز کل شرکت می‌باشد.

 

محاسبه عامل درآمد

میزان درآمد مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه‌های مالیاتی یا برگه قطعی مالیاتی شرکتها ملاک محاسبه عامل درآمد می‌باشد.

میانگین دو سال آخر فعالیت ملاک ارزیابی است.

 

برای شرکتهای با فعالیت کمتر از دو سال، اظهارنامه مالیاتی یا برگ قطعی سال فعالیت ملاک ارزیابی است.

درآمد حاصل از صادرات موضوع مواد قانونی بند الف و ب ماده 141 و بند ب ماده 113 برنامه توسعه مندرج در جدول شماره الف-2 اظهارنامه های دو سال مورد بررسی به درآمد مشمول مالیات اضافه می گردد.

 

محاسبه عامل نیروی انسانی:

میزان حقوق و دستمزد اظهار شده در جدول مربوط به حقوق و دستمزد پرداختی اظهارنامه مالیاتی (جدول 14) ملاک سنجش عامل نیروی انسانی شرکتها است.

شرکتهایی که به هر دلیل نتوانند اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند، مجموع حقوق و دستمزد مشمول و غیرمشمول مندرج در لیست بیمه طی یک سال ملاک ارزیابی است. تبصره: برای شرکتهای با سابقه کار کمتر از یک سال، ارائه حداقل سه لیست ماهانه بیمه تامین اجتماعی ممهور شده به مهر سازمان تامین اجتماعی، مبنای ارزیابی می‌باشد.

 

محاسبه امتیاز کل:

امتیاز هر شرکت از محاسبه فرمول زیر به دست می آید: (ارقام به میلیون ریال می‌باشد) حقوق پرداختی * 6/1 +

 

درآمد مشمول مالیات * 4/0 = y

(برگرفته از بند 3)

(برگرفته از بند 2)

 

ماده 3: انتقال امتیاز

شرکتهایی که بیش از دو سوم از مالکیت شرکت دیگری را در اختیار دارند می‌توانند با ارسال نامه‌ای درآمد مشمول مالیات و حقوق پرسنل شرکت تابعه را به میزان درآمد و حقوق‌های پرداختی خود اضافه نمایند. سایر شرکتها به شرطی می‌توانند امتیاز خود را به شرکت دیگری منتقل نمایند که صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت مبنی بر موافقت اکثریت سهامداران با انتقال، ضمیمه درخواست باشد.

شرکتهایی که امتیاز خود را به شرکت دیگری انتقال می‌دهند، رتبه‌بندی مستقل دریافت نکرده و امتیاز آنها به امتیاز شرکتهای مادر منتقل میشود. این شرکتها نمی‌توانند در هیچ مناقصه ای به طور مستقل شرکت نموده و قرارداد دولتی منعقد نمایند.

 

ماده 4: وزن هر رشته از مجموع فعالیت های یک شرکت شرکتها همزمان با ارائه مدارک مربوط به محاسبه امتیاز خود، فرم خوداظهاری مربوط به فهرست تفصیلی فعالیت شرکتها را ارائه می‌نمایند. امتیاز هر رشته فعالیت شرکت از ضرب امتیاز کل شرکت در سهم فعالیت اظهار شده در فرم خوداظهاری محاسبه می‌گردد. شرکتها مجازند در هر دوره یکساله نسبت به سال قبل خود، در ارائه فرم خوداظهاری لیست پیوست ـ طبق جدول زیر ـ امتیازات خود را به رشته های دیگر انتقال دهند.

 

 

ردیف

 

امتیاز

 

درصد تغییر

 

1

 

تا 149

 

30 درصد

 

2

 

تا 499

 

25 درصد

 

3

 

تا 1999

 

20 درصد

 

4

 

تا 4999

 

15 درصد

 

5

 

تا 9999

 

15 درصد

 

6

 

بالای 10000

 

10 درصد

 

ماده 5: گروه بندی امتیازات امتیازات شرکتها در هر رشته براساس جدول زیر تبدیل به رتبه می شود. در برگهای احراز صلاحیت و رتبه بندی فقط شرکتها در هر رشته اعلام و از ارائه امتیاز و یا رتبه کلی به شرکت خودداری خواهد شد.

 

 

رتبه

 

میزان امتیاز

 

1

 

1000

 

<=

 

2

 

5000

 

<=

 

=>

 

9999

 

3

 

2000

 

<=

 

=>

 

4999

 

 

4

 

500

 

<=

 

=>

 

1999

 

 

5

 

150

 

 

 

<=

 

=>

 

499

 

 

6

 

50

 

<=

 

=>

 

149

 

 

7

 

شرکت های نوپا

 

ماده 6: ضوابط شرکتهای تازه تاسیس

شرکتهای تازه تاسیس انفورماتیکی به شرکتهایی می گویند که هنوز یک سال مالی از زمان تاسیس ویا فعالیت آنها نگذشته باشد وقادربه ارائه اظهارنامه مالیاتی نباشند.این شرکتها با داشتن شرایط زیر میتوانند درخواست احراز صلاحیت موقت نمایند.

اساسنامه آنها در ارتباط مستقیم با فعالیتهای انفورماتیکی باشد.

درخواست ارزیابی برای حداکثر دو رشته فهرست تفصیلی فعالیت را ارائه نمایند.

حداقل یک لیست بیمه ماهانه که در آن حداقل سه نیروی تمام وقت مشتمل بر مدیرعامل و دو کارشناس مشغول به کار باشند را ارائه نمایند..

مدیرعامل شرکت دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس باشد.

 

به این شرکتها برگه احراز صلاحیت موقت با دوره اعتبار یک سال داده خواهد شد.

 

ماده 7: صدور برگه احراز صلاحیت و رتبه‌بندی

ضوابط دوره انتقالدوره انتقال به دوره زمانی مابین تصویب طرح جدید تا ابلاغ نهایی آن برای اجرا، دوره انتقال گفته می‌شود.در این دوره شرکتهایی که اعتبار مجوز قبلی آنها به اتمام رسیده و یا بخواهند براساس طرح جدید رتبه‌بندی شوند، با ارائه مدارک زیر احراز صلاحیت و رتبه‌بندی می‌شوند.

ارائه مجوز قبلی احراز صلاحیت و رتبه‌بندی (در صورت وجود اعتبار).

ارائه اظهارنامه (یا برگه قطعمالیاتی) دو سال متوالی.

ارائه لیست بیمه ماهیانه سال آخر تایید شده توسط سازمان تامین اجتماعی، در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی.

تکمیل فرم فهرست تفصیلی فعالیت.

ارائه، روزنامه رسمی تاسیس وتغییرات بعدی آن درصورت وجود.

 

ماده 8: صدور برگه احراز صلاحیت دبیرخانه شورا (یا نماینده آن) پس از تطبیق مدارک ارائه شده با اطلاعات وارد شده، مجوز احراز صلاحیت و رتبه‌بندی جدید را درکوتاه ترین زمان صادر کند.

مجوز احراز صلاحیت و رتبه‌بندی جدید براساس رشته‌های فهرست تفصیلی (پیوست شماره3) تنظیم، اعتبار و رتبه شرکت در هر یک از آنها به تفکیک درمجوز درج می‌گردد. به‌گونه‌ای که در این مجوز از صدور یک امتیاز یا رتبه کلی خودداری می‌گردد.

 

ماده 9: به ازای یک رتبه معین درهررشته فعالیت که شرکت درآنها رتبهای دریافت می کند، مبلغی برحسب میلیارد ریال درج می شود.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره در خصوص رتبه شرکت های انفورماتیک با ثبت پایتخت تماس بگیرید.

منتشرشده در رتبه بندی
پنج شنبه, 24 -2669 ساعت 07:43

اخذ رتبه پیمانکاری

در تاریخ 81/12/11 هیات وزیران وقت با تصویب آئین نامه ای مبنی بر چگونگی صدور و اخذ رتبه پیمانکاران و ابلاغ آن به کمیته فنی تشخیص صلاحیت , قوانین صدور برگه تشخیص صلاحیت پیمانکاران متحول گردید. پیرو آئین نامه مذکور چنانچه یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی بخواهد در مناقصات پیمانکاری سراسر کشور شرکت نماید می بایست از سازمان برنامه و بودجه کشور یا استان, موفق به اخذ صلاحیت پیمانکار شود. از آن جا که سازمان مذکور در سال 1386 منحل اعلام گردید , تمامی مراحل صدور رتبه های پایه ی 5 و 4 و 3 به استانداری ها, معاونت فنی و عمرانی و صدور رتبه های  1و2 به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری واگذار گردید.

شرکت هایی که درخواست تشخیص صلاحیت خود را به همراه مدارک مورد نیاز به معاونت فنی و عمرانی استانداری ها و یا معاونت راهبردی اعلام می دارند, پس از طی مراحل بررسی و تشخیص مجوز خود را دریافت و می توانند در تمام مناقصات پیمانکاری بسته به میزان ظرفیت خالی شرکت خود شرکت نمایند.

مراحل اخذ رتبه پیمانکار را بطور خلاصه در زیر می آوریم:

1) دریافت پوشه مخصوص تشخیص صلاحیت  از انجمن های صنفی پیمانکاران

2) تحویل درخواست رتبه مورد تقاضا, مخاطب این نامه که در سربرگ شرکت می باشد باید معاونت فنی عمرانی استانداری محل ثبت شرکت باشد.

(چنانچه یک شرکت در تهران ثبت شده است نمی تواند در سمنان یا هر شهر دیگری درخواست تشخیص صلاحیت کند. هر شرکت در همان شهری که ثبت شده است می تواند در خصوص تشخیص صلاحیت خود اقدام کند).

 

3- ارائه مدارک شرکت شامل روزنامه تاسیس شرکت, اساسنامه, تقاضانامه و شرکت نامه یا اظهارنامه ثبت شرکت

4- ارائه مدارک شناسایی تمام سهامداران و امضای هیئت مدیره شرکت شامل کپی از شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت.

5- ارائه اسناد محل شرکت شامل اجاره نامه یا کپی سند مالکیت

6- ارائه کد اقتصادی شرکت

7- ارائه مدارک مهندسین شرکت شامل دو نفر مهندس با 3 سال سابقه بیمه که میزان سابقه مهندسین شرکت هرچه بالاتر باشد امتیاز مهندسین شرکت افزایش یافته و در موقعی که شرکت جهت تشخیص صلاحیت پایه 4و یا بالاتر اقدام میکند نیاز کمتری نسبت به تامین امتیاز پرسنلی یا هیئت مدیره شرکت می باشد.

 

در صورتی که درخواست جهت اخذ رتبه 4 و 3 و 2 و 1 انجام می شود در کنار 7 مورد فوق 2 مورد دیگر نیز می بایست قرار گیرد که شامل:

1- ارائه کپی قراردادها و مفاصاحساب آنها

 

2- ارائه آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت (رونوشت برابر اصل)

پس از تکمیل مدارک فوق و ارائه آن به معاونت مربوطه حدود 45 روز زمان لازم است تا مراحل بررسی و کارشناسی و صدور صلاحیت به پایان برسد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره در خصوص اخذ رتبه پیمانکاری با شرکت ثبت پایتخت تماس بگیرید.

منتشرشده در رتبه بندی
پنج شنبه, 24 -2669 ساعت 07:40

اخذ رتبه طرح و ساختEPC

برای اجرای هر پروژه باید توان شرکت های دارنده گواهی صلاحیت طبق آیین نامه ارجاع کار ارزیابی شود.

بخشی از فرآیند ارجاع کار به پیمانکاران برای اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت است که در ارتباط با پروژه مورد نظر طی آن اجرای کار پیمانکاران دارنده گواهی صلاحیت بر اساس آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طراحی و ساخت صنعتی به وسیله دستگاه اجرایی بررسی شده و حائزان شرایط برای دعوت به ارائه پیشنهاد تعیین می شوند.

این نوع پیمانکاران فعالیت های مورد نیاز پرونده را در بخش های مختلف مهندسی، تدارکات، ساختمان و نصب و راه اندازی به عهده دارد.

مدت اعتبار این رتبه چهار سال میباشد.

مهندسین بخش های تدارکات و مهندسی و بخش نصب و راه اندازی و کنترل کیفیت باید طبق جدول های شماره ۴ و ۵ آیین نامه باشند.

 

رتبه طرح و ساخت غیر صنعتی

تقسیم بندی تخصص ها و رشته های کاری پیمانکاران طرح و ساخت:

۱- رشته ساختمان:

 

1-1 آموزشی ورزشی بهداشتی

۱-۲ مسکونی تجاری اداری

۱-۳ معماری داخلی

 

۱-۴ نوسازی بافت های فرسوده

۱-۵ مقاوم سازی

۲- رشته آب

۳- رشته راه

۴- رشته کشاورزی

۵- اثار تاریخی و فرهنگی

 

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره در خصوص رتبه طرح و ساخت EPC با شرکت ثبت پایتخت تماس بگیرید.

منتشرشده در رتبه بندی
شنبه, 04 شهریور 1396 ساعت 06:02

اخذ کارت پیمانکاری شهرداری

از سال 1387 تا کنون اقدامات مفیدی صورت گرفته که در پی آن تصمیم بر آن شد تا جهت افزایش توان فنی و اجرایی و ارتقا کمی و کیفی پیمانکاران عمرانی شهرداری تهران در حوزه معاونت فنی و عمرانی تحول ایجاد شده است ، در این راستا جایگاهی با عنوان امور پیمانکاران فنی و عمرانی شهرداری تهران مستقر در اداره کل هماهنگی مناطق و سازمان ها تشکیل گردیده و پیمانکاران پس از اخذ رتبه ی پیمانکاران از معاونت عمرانی استانداری می بایست با ثبت نام در امور پیمانکاران فنی و عمرانی جهت دریافت این کارت اقدام نمایند. دریافت این کارت به نشانه ی شناسایی و انسجام پیمانکاران می باشد.

 

جهت ثبت نام و دریافت کارت پیمانکاری اطلاعات زیر مورد نیاز است:

مشخصات

مشخصات و سابقه مدیر عامل

سوابق کاری شرکت

مشخصات پرسنل شرکت

امکانات جانبی شرکت

تجهیزات و ماشین آلات شرکت

 

رتبه شرکت از معاونت فنی و عمرانی استانداری

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره در خصوص اخذ کارت پیمانکاری شهرداری با شرکت ثبت پایتخت تماس بگیرید.

منتشرشده در رتبه بندی
پنج شنبه, 24 -2669 ساعت 07:33

اخذ رتبه پیمانکاری

رتبه مشاور چیست؟

مدرکی است که براساس مقررات آئین نامه به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان برای ارائه خدمات مشاور صادر می شود.

رتبه مشاور شامل پانزده مورد می باشد.

۱-مطالعات امکان سنجی طرح ،شامل: شناسایی ، توجیه فنی، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی و بطور کلی فعالیتهای که منجربه پذیرش و یا رد طرح می شود

۲-مطالعات بنیادی، کاربردی و توسعه ای

۳-مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی

۴-تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی

۵-طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی

۶-کنترل مهندسی

۷-نظارت بر اجرای طرح، نصب و بهره برداری

 

 ۸-برنامه ریزی و کنترل پروژه

۹-خدمات مهندسی ارزش

۱۰-طراحی و پیاده سازی نظام های کیفیت

۱۱-خدمات مدیریت و مدیریت طرح

۱۲-خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی

۱۳-پایش و ارزشیابی طرح ها

۱۴-خدمات مطالعات آماری

 

خدمات جنبی رتبه مشاور در گروه های زیر است:

۱-گروه معماری و شهرسازی

۲-گروه راه و ترابری

 

۳-گروه آب

۴-گروه کشاورزی

۵-گروه انرژی

۶-گروه پست و مخابرات

۷-گروه صنعت

۸-گروه معدن

۹-گروه نفت و گاز

۱۰-گروه مطالعات آماری

۱۱-گروه میراث فرهنگی

۱۲-خدمات مدیریت

 

۱۳-گروه خدمات برنامه ریزی و اقتصاد

 

پایه های مربوط به گروه شهرسازی و معماری

۱-مقاوم سازی

۲-طراحی و شهری

۳-ساماندهی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی

۴-معماری داخلی

۵-ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی

۶-ساختمانهای آموزشی، ورزشی بهداشتی و درمانی

۷-شهرسازی

 

پایه های مربوط به گروه راه و ترابری

 

۱-مقاوم سازی

۲-ترافیک و حمل و نقل

۳-بندرسازی و سازه های دریایی

۴-فرودگاهها

۵-راه آهن

۶-راهسازی

پایه های مربوط به گروه آب:

۱-مقاوم سازی

۲-حفاظت و مهندسی رودخانه

۳-تاسیسات آب و فاضلاب

 

۴-شبکه های آبیاری و زهکشی

۵-سدسازی

 

پایه مربوط به مطالعات کشاورزی:

۱-گلخانه و مجتمع های گلخانه ای

۲-فضای سبز

۳-شیلات و آبزیان

۴-کشاورزی و منابع طبیعی و دامپروری

 

پایه مربوط به گروه انرژی:

۱-انرژی تجدید پذیر

۲-بهینه سازی انرژی

 

۳-مقاوم سازی

(۴انرژی هسته ای

(۵دیسپا چینگ و مخابرات نیرو

(۶تولید و توزیع و انتقال نیرو

پایه مربوط به گروه پست و مخابرات:

(۱مقاوم سازی

(۲انتقال

(۳سونیپنگ مخابراتی

(۴مطالعات طرح های

(۵تجهیزات پستی مکانیزه

پایه مربوط به گروه صنعت:

 

۱-قاوم سازی

۲-صنایع کانیهای غیر فلزی

۳-صنایع فلزات اساسی

۴-صنایع حمل و نقل

۵-صنایع سلولزی

۶-صنایع برق

 

پایه مربوط به گروه معدن:

۱-کانه آرایی و فرآوری مواد

۲-آماده سازی و بهره برداری معادن

۳-پی چوبی و اکتشاف معادن

 

پایه مربوط به گروه نفت و گاز:

۱-مقاوم سازی

۲-شبکه توزیع ایستگاههای کاهش فشار گاز

۳-تاسیسات بالادستی روزمینی

 

 ۴-خطوط انتقال نفت و گاز

۵-واحدهای پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی

۶-مطالعات اکتشاف و استخراج نفت و گاز

 

پایه مربوط به گروه مطالعات آماری:

۱-خدمات

۲-کشاورزی

۳-اقتصادی

 

پایه مربوط به گروه میراث فرهنگی:

۱-مقاوم سازی

۲-مرمت و احیاء

 

۳-معرفی

۴-پژوهشهای فرهنگی

 

پایه مربوط به گروه خدمات مدیریت:

۱-مدیریت تولید

۲-مدیریت منابع انسانی

۳-مدیریت بازاریابی

۴-مدیریت مالی

۵-مدیریت عمومی

 

پایه مربوط به گروه خدمات برنامه ریزی و اقتصاد

۱-خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی

 

 ۲-خدمات اقتصادی

* در شرکتهای مشاور رتبه بندی علاوه بر اعضاء هیئت مدیره سهامداران یا کارمندان شرکت به شرط ماندگاری حداقل ۲ سال به بالا امتیاز آور خواهند بود.

* در شرکتهای مشاور تجربه کارهای انجام شده به ازای هر ۱۰ میلیون ریال ۱ امتیاز است.

* در شرکتهای مشاور ساختار مدیریتی امتیاز می آورد.

* در شرکتهای مشاور امکانات پشتیبانی امتیاز می آورد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره در خصوص اخذ رتبه مشاور با ثبت پایتخت تماس بگیرید.

منتشرشده در رتبه بندی
پنج شنبه, 24 -2669 ساعت 07:31

مدارک ثبت شرکت

 ثبت پایتخت آماده ارائه خدمات مشاوره به شرکت های رتبه دار می باشد.

شما می توانید در صورت بروز هرگونه سوال، ایراد یا ابهام در روند کاری و یا حقوقی شرکت خود با متخصصان و وکلای شرکت ثبت پایتخت مشورت کنید.

شرکت های رتبه دار می توانند به صورت حضوری و یا با ارتباط تلفنی از اطلاعات دقیق و به روز آیین نامه ها، بخشنامه ها و … مطلع شوند. این امر توسط وکلا و کارشناسان مجرب و متخصص ثبت پایتخت  و به صورت رایگان صورت می گیرد.

کافیست با ثبت پایتخت تماس بگیرید.

منتشرشده در رتبه بندی
پنج شنبه, 24 -2669 ساعت 07:26

خدمات حسابداری

ثبت پایتخت:انجام کلیه امور حسابداری ، حسابرسی ،مالیاتی ، شركتها و موسسات (بازرگانی ، خدماتی ، پیمانکاری ، تولیدی )  و تهیه انواع گزارشات مالی متناسب با وضعیت کاری  و سیاست های داخلی شرکت ها در تهران کلیه استانها .

ثبت سند حسابداری (جاری- معوقه – بهم ریخته) ، به روز رسانی حسابها و حل اختلاف مابین شرکا .

تهيه و تنظيم اظهارنامه مالياتي و همچنین تکمیل اظهارنامه های ارزش افزوده .

تحریر دفاتر قانوني طبق آيين‌‌نامه تحرير دفاتر و مورد تایید سازمان مربوطه .

تهیه و تنظیم لیست های مالیات تکلیفی ، بیمه ، مالیات حقوق ، مالیات اجاره و …    .

حسابداری پیمانکاری وتنظیم صورت وضعیت پروژه های عمرانی .

اعزام نیروی های متخصص حسابداری از حسابدار تا مدیر و مشاور مالی و مالیاتی با سوابق مفید به سراسر کشور و نظارت و کنترل مستمر نیروهای اعزامی به شرکتها و موسسات .

تهيه آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مالي و كنترل داخلي و بهينه سازي سيستمهاي مالي و تهيه ساير گزارشات مالي و محاسباتي خاص .

 

خدمات حسابداری پیمانکاری وتنظیم صورت وضعیت پروژه های عمرانی .

 

خدمات حسابداریصنعتی و محاسبه قیمت تمام شده .

تهیه صورتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی وصورتهای مالی تلفیقی گروه شرکتها طبق ضوابط و استانداردهای مالی و تهیه صورتهای مالی از روی اسناد و مدارک ناقص .

طراحی کدینگ اصولی در سطوح مختلف سیستم های مکانیزه و اصلاح کدینگ نا مناسب .

ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالیاتی – بیمه- بانکی و تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی .

اجراي عمليات اصلاح حساب و بستن حساب ها و رفع اختلاف حساب با ساير شركتها .

آموزش حسابداری- حسابرسی کاربردی به پرسنل مالی شرکتها و موسسات .

 

برای اطلاعات بیشتر با شرکت ثبت پایتخت تماس بگیرید.

منتشرشده در خدمات مالی
پنج شنبه, 24 -2669 ساعت 07:24

خدمات حسابرسی

انجام انواع خدمات حسابرسی توسط نیروهای مجرب شرکت ثبت پایتخت شامل:

1-  حسابرسی صورتهای مالی

2-  حسابرسی داخلی

3- بررسی اجمالی صورتهای مالی

4-  حسابرسی مالیاتی

5- حسابرسی عملیاتی و اجرای روشهای توافقی رسیدگی به صورتهای مالی .

6- انجام امور انبارگردانی با نیروهای متخصص طبق اصول و استاندارد حسابداری به همراه دستورالعمل های انبارگردانی از ابتدا تا ارائه گزارش کسر و اضافات به مدیریت .

7- انجام بازرسی قانونی شركتهایی كه مطابق مفاد قانون تجارت ملزم به تعیین بازرس قانونی هستند.

8-  ارائه گزارشهای حسابرسی صورتهای مالی شرکت به بانک ها جهت دریافت وام و تسهیلات بانکی.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شرکت ثبت پایتخت تماس بگیرید.

منتشرشده در خدمات مالی
پنج شنبه, 24 -2669 ساعت 07:21

خدمات ارزش افزوده

ثبت پایتخت :مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از نوعی مالیات غیرمستقیم برمصرف که بطور غیرانباشته برکلیه مراحل تولید وتوزیع خصوصی کالا و خدمات تعلق می گیرد.

مالیات بر ارزش افزوده – نسبت به سایر مالیاتهاى مرسوم – یک مالیات جدید است. گسترش این سیستم، یکى ازمهمترین توسعه هاى مالیاتى و بى شک یکى از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتى باتلاش اقتصاددانان براى رفع یا کاهش اختلال و نارسایى هاى مالیاتى سنتى و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفت.

مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله اى است که خرید کالاها و خدمات واسطه اى را از پرداخت مالیات معاف مى کند. در واقع یک اعتبار مالیاتى براى خریدهاى واسطه اى بنگاه هاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود که باعث از بین رفتن پدیده مالیات بندى مضاعف مى شود بنابراین عوامل اقتصادى براى هر ارزش ایجاد شده فقط یک بار مالیات مى پردازند.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده:

1) تصویر گواهی ثبت نام سازمان امور مالیاتی(شماره اقتصادی جدید)

2)  تصویر آگهی ثبت روزنامه رسمی

3)  تصویر آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی

4) تصویر آخرین قبض تلفن محل فعالیت

5) تصویر کارت بازرگانی شخص حقوقی

6) تصویر پروانه/مجوز فعالیت

7) تصویر معرفی نامه یا وکالت نامه نماینده قانونی شرکت

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شرکت ثبت پایتخت تماس بگیرید.

منتشرشده در خدمات مالی
پنج شنبه, 24 -2669 ساعت 07:16

اخذ کد اقتصادی

فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد. حمایت از فعالیت کنندگان دراین امر و همچنین نظارت بر اعمال اقتصادی (تجاری) مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه می باشد.

کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق حقه دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می گردد.

در کنار راهنمای ثبت شرکتها و دریافت کارت بازرگانی، ضرورت اخذ شماره (کد) اقتصادی ملاحظه می شود بنابراین با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی جاری است نسبت به نگارش و ارائه راهنمای دریافت شماره اقتصادی برای کسانی که نیازمند دانستن اطلاعات مربوط می باشند اقدام شد.

 

کد اقتصادی چیست؟

کد اقتصادی شماره ای است که بنا بر قانون وضع شده در سال ۷۳ برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات اشتغال دارند تعیین شد. به این صورت که این اشخاص باید کد اقتصادی خود را روی فاکتورهای خرید و فروش ثبت کنند.

 

از جمله دلایل درج کُد اقتصادی روی فاکتورهای خرید و فروش محاسبه سود به دست آمده در معاملات است و بنابراین با محاسبه دقیق سودهای کسب شده مالیات ها نیز کمتر برآوردی و نظری خواهند بود و محاسبه آنها بیشتر بر اساس اسناد و مدارک صحیح خواهد بود.

علاوه براین به وسیله کد اقتصادی سازمان امور مالیاتی کشور قادر است دفاتر قانونی، فاکتورها و صورتحساب های صادر شده را به راحتی بررسی کند.

 

اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی

 

کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید، مونتاژ، واردات و صادرات، توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی اشتغال دارند همچنین کلیه اشخاص حقیقی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کار ازمراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند و واجد شرایط اخذ شماره اقتصادی به شمار می آیند. قابل ذکر است احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی می باشد.

 

مدارک مورد نیاز برای اخذ کد اقتصادی:

 

1- دریافت دفترچه و تکمیل آنها (واحد اطلاعات و خدمات اداره دارائی)

2- دریافت فرمهای مربوطه و تکمیل آنها (واحد ثبت و شناسائی اداره دارائی)

3- کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضای هیئت مدیره

4- کپی آگهی تاسیس شرکت و تغییرات ثبتی (2 نسخه)

5- کپی اساسنامه شرکت

6- کپی از اظهارنامه شرکت (و یا شرکتنامه و تقاضانامه در شرکت‏های غیر سهامی)

7- کپی آگهی روزنامه رسمی و تغییرات آن

8- کپی پروانه بهره برداری یا مجوز تاسیس (در صورت موجود بودن)

9- کپی سند مالکیت اقامتگاه قانونی شرکت که در آگهی تاسیس قید گردیده و در صورت استیجاری بودن، کپی قرارداد اجاره که به تایید واحد مالیاتی محل وقوع ملک رسیده باشد.

10- نامه شروع و یا عدم شروع به فعالیت شرکت و کپی آن بعد از ثبت در دبیرخانه

11- پرداخت مالیات حق تمبر به اداره دارائی

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص چگونگی اخذ کد اقتصادی با شرکت ثبت پایتخت تماس بگیرید.

منتشرشده در خدمات مالی

تمامی حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به ثبت پایتخت می باشد . 

طراحی سایت و سئو : وب نگاران پارسه